logo 5 ani garantie ReREGULAMENT   GaGARANȚIE    SN+12NC    SuSUPORT CpCERCETARE DE PIATA   
email: hotpoint@5anigarantie.ro
Cercetare de piata

Regulamentul Extragerii de premii ocazionate de Cercetarea de piaţă Hotpoint, perioada 15 septembrie – 30 octombrie 2019

1. Organizatorul:
Organizatorul Cercetarii de piaţă si Extragerii este societatea „Whirlpool România” S.R.L., cu sediul în mun. Bucureşti, sector 2, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea Eurotower, et. 18, cod unic de înregistrare fiscală nr. RO8223504, denumită în continuare „Whirlpool”. Campania se desfaşoară prin intermediul societaţii “Transform Marketing Events” S.R.L., cu sediul în mun. Bucureşti, str. Dr. Burghelea nr. 18, parter, ap. 1, sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/14003/2005, având cod unic de înregistrare fiscală nr. RO17863537, în calitate de Coorganizator.
Prin transmiterea datelor personale pentru a participa la Cercetarea de piaţa, cumpărătorii acceptă integral prevederile prezentului regulament. Pe parcursul derulării Cercetarii, Whirlpool îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţă publicului prin intermediul website-urilor www.hotpoint.ro şi/sau www.5anigarantie.ro.

2. Dreptul de participare:
La Extragere au dreptul să participe respondenţii la Cercetarea de piaţă Hotpoint, persoane fizice cu domiciliul stabil în România, cu vârsta peste 18 ani, care au cumpărat cel puţin un produs Hotpoint în perioada 2013-2017, au activat garanţia extinsă pentru produs/e şi au completat chestionarul Cercetării.
Finalizarea chestionarului este confirmată printr un mesaj în pagina web şi/sau prin email, la adresa pe care cumpărătorul a pus o la dispoziţia Organizatorului, odată cu înscrierea în campania de extindere a garanţiei Hotpoint din perioada 2013-2017.

3. Durata campaniei şi aria de desfăşurare:
Cercetarea de piaţă Hotpoint se desfaşoară în perioada 15 septembrie – 30 octombrie 2019, pe teritoriul României. Extragerea de premii se va desfăşura până în data de 30 noiembrie 2019, urmând ca rezultatele să fie anunţate până în data de 10 decembrie 2019, pe www.hotpoint.ro şi/sau www.5anigarantie.ro .

4. Mecanismul Extragerii şi acordarea premiilor:
4.1. Organizarea Cercetării de piaţă
Organizatorul va selecta dintre cumpărătorii de produse Hotpoint din perioada 2013-2017, înregistraţi în baza de date formată cu ocazia activării garanţiei extinse Hotpoint, pe cei care au fost de acord cu comunicarea de marketing şi, dintre aceştia va face o selectie la alegerea sa, a grupurilor de cumpărători către care vor fi trimise invitaţii pe email, de completare a chestionarului Cercetării online.
Organizatorul nu garantează că toţi cumpărătorii care au acceptat comunicarea de marketing vor primi invitaţie de completare a chestionarului şi, deci, vor fi eligibili pentru Extragere.
In chestionarul online sunt între 10 si 15 intrebari la care participanţii sunt rugaţi să răspundă integral. In cazul în care chestionarul este incomplet, Organizatorul are dreptul să invalideze participarea la Cercetare şi, deci, la Extragere.

4.2. Organizarea Extragerii
La cel mult 30 de zile de la finalizarea Cercetării, Organizatorul va efectua extragerea premiilor în prezenţa unui notar.
Participarea la Extragere va fi facută pe baza completării integrale a chestionarului Cercetării şi a datelor declarate de participant.
Desemnarea câştigătorilor va fi validată pe baza datelor din cartea de identitate şi a cunoaşterii datelor declarate la activarea garanţiei extinse Hotpoint în campania 2013-2017.
Vor fi extraşi trei (3) câştigători şi trei (3) rezerve pentru situaţiile in care câştigătorii nu vor putea fi contactaţi sau validaţi.

5. Premiile Extragerii şi transmiterea lor către câştigători:
Premiile Extragerii sunt trei (3) maşini de spalat model HOTPOINT NLLCD 946 GS A în valoare totala de 4410 lei inclusiv TVA.
Toate taxele şi cheltuielile legate de extragere, acordarea şi livrarea premiilor, vor fi suportate de Organizator.
Transmiterea premiilor se face prin curier după validarea datelor personale ale câştigătorilor, în termen de 21 de zile de la validare.
In cazul în care datele puse la dispoziţie de un câştigător pentru verificare nu coincid cu cele din baza de date de cumpărători Hotpoint, reprezentanţii Organizatorului pot refuza transmiterea premiului.
In acest caz, câştigătorul nevalidat va fi înlocuit de prima rezervă de pe lista, în ordinea extragerii. Procedura se va repeta până când vor fi validaţi trei câştigători pentru cele trei premii.

6. Responsabilitate:
Organizatorul Extragerii va acorda premiile în conformitate cu prevederile prezentului regulament. Prin transmiterea şi reconfirmarea datelor personale în formularul online, participanţii sunt de acord cu prevederile acestuia.

7. Prelucrarea datelor personale ale participanţilor persoane fizice:
Whirlpool România s.r.l. este înregistrată ca operator de date cu caracter personal pe dataprotection.ro, sub numărul 16405.
Transform Marketing Events s.r.l. este înregistrată ca operator de date cu caracter personal pe dataprotection.ro, sub numărul 30046.

NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
7.1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Campaniei


Aceste date precum şi datele de achiziţie de produs, sunt baza pentru selecţia participanţilor la Cercetarea de piaţă.

7.2. Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participanţilor în mod legal, în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679, cu următoarele scopuri:

7.3. Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal şi răspunsurile la Cercetarea de piaţă vor fi colectate prin intermediul unui furnizor de servicii digitale de tip platformă online, denumit Survey Monkey.

Survey Monkey declară că se conformează normelor europene privitoare la protecţia datelor personale în procesul furnizării serviciilor de cercetare pe platforma online, conform politicilor descrise la adresa : https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/ .

Mai multe detalii în privinţa condiţiilor de stocare şi prelucrare a datelor de către Organizator se găsesc la adresa: https://www.hotpoint.ro/Pagini/Politica-de-confidentialitate.

Orice participant care doreşte ca datele sale personale să fie utilizate strict pentru livrarea serviciilor de garanţie extinsă şi nu pentru campania de marketing aferentă, inclusiv pentru Cercetarea de piaţă, are posibilitatea să refuze acest lucru prin aplicarea opţiunii respective în chestionarul Cercetării de piaţă, sau, ulterior, prin comunicarea către Organizator la adresa de email hotpoint@5anigarantie.ro, sau prin poştă, către una din adresele menţionate la articolul 1 din regulament.

Decizia participantului de neacordare a consimţământului de prelucrare a datelor sale pentru marketing în cadrul Cercetării nu îi afectează dreptul la garanţia extinsă obţinută anterior pentru produsul cumpărat, dacă toate celelalte condiţii menţionate în prezentul regulament sunt îndeplinite.

7.4. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale participanţilor vor fi stocate de către Organizator conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Organizatorul va şterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare şi stocare.
Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate care şi-au exprimat consimţămantul pentru prelucrarea datelor pentru activităţi de marketing şi comunicări comerciale vor fi stocate până la retragerea consimţământului.

7.5. Participanţii la Cercetare, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

  1. dreptul la informare – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine informaţii cu privire la identitatea Organizatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum şi orice alte informaţii suplimentare impuse de lege;
  2. dreptul de acces la date – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator
  3. dreptul de intervenţie asupra datelor - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;
  4. dreptul de opoziţie – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele Organizatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare;
  5. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a cere şi de a obţine: a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum şi competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit a)
  6. dreptul de a se adresa justiţiei – potrivit căruia persoana vizată se poate adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere.
  7. dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

La cererea oricărei persoane vizate, Organizatorul va asigura acesteia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanţii la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Bucureşti, Sector 2, Strada Dinu Vintilă nr. 11, Euro Tower Office Building, etajul 18, în atenţia Departamentului Marketing, o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

7.6. Protecţia datelor cu caracter personal aparţinând copiilor
Intrucât la Cercetare pot participa persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Cercetării si persoane juridice, nu vor fi prelucrate şi stocate date aparţinând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani. Totuşi, în situaţia în care Organizatorul/Imputerniciţii primesc date cu caracter personal aparţinând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat şterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare şi stocare ale Organizatorului/ Imputerniciţilor.

7.7. Securitatea datelor cu caracter personal
Organizatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparţinând participanţilor la Cercetare. Organizatorul se obligă să impună Imputerniciţilor obligaţii similare (şi oricărui subîmputernicit sau terţ, care procesează date şi pe care Organizatorul l-a aprobat).
La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ţine seama de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
Prin participarea la Cercetare, participanţii îşi exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Organizator şi/ sau societăţile comerciale implicate în derularea prezentei Cercetări, pentrul includerea acestor date cu caracter personal în baza de date a Organizatorului operată de către Imputerniciţi, în scopul îndeplinirii Obligaţiior asumate de Organizator în cadrul prezentei Cercetarii.

7.8. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale
Organizatorul are dreptul de a modifica prezentul articol din Regulament oricând pe durata desfăşurării Cercetării, numai în cazul în care se descoperă masuri mai eficiente pentru protejarea şi securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate şi fără a afecta drepturile şi libertăţile acestora.

8. Litigii:
În cazul unor potenţiale conflicte apărute între organizator şi participanţii la campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
În cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta conflictele spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti, de la sediul Organizatorului.

9. Întreruperea Cercetării si Extragerii:
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a pune capăt Cercetării anterior datei de 20 septembrie 2019, dar nu înainte de a informa publicul vizat în cazul în care, din motive obiective şi independente de voinţa şi controlul Organizatorului, continuarea Cercetării nu ar mai fi posibilă.
Daca o parte din Cercetare a fost derulată şi au fost primite chestionare complete de la Participanţi, la maxim 30 de zile de la data opririi Cercetării, Organizatorul va organiza Extragerea pentru Participanţii validaţi, conform regulilor prezentului regulament, şi în care va acorda o parte proporţională din premii.
Într-un astfel de caz, organizatorul se obligă să facă menţiunile de informare publică pe site-ul www.5anigarantie.ro sau www.hotpoint.ro în toată perioada până la data de 30 octombrie 2019.

Tehnoredactat, redactat, editat şi autentificat astăzi, data de 5 septembrie 2019 la Societatea Profesională Notarială Dumitrache Valerica, într un singur exemplar original, unul pentru Organizator care a rămas în arhiva biroului notarial, precum şi două duplicate conforme, pentru Organizator şi Co-Organizator.


CO-ORGANIZATOR
“Transform Marketing Events” S.R.L.,
reprezentata prin administrator


ROMANIA