logo 5 ani garantie ReREGULAMENT   GaGARANȚIE    SN+12NC    SuSUPORT CpCERCETARE DE PIATA   
email: hotpoint@5anigarantie.ro
REGULAMENT

Regulamentul oficial al campaniei promoţionale
„Hotpoint - 5 ani garanţie" in perioada 1 februarie 2020 – 31 ianuarie 2021

Pentru a consulta regulamentul anterior (01 martie 2019 - 30 ianuarie 2020), click aici.

1. Organizatorul:
Organizatorul campaniei promoţionale “Hotpoint - 5 ani garanţie”, ediţia 2020-21 este societatea „Whirlpool România” S.R.L., cu sediul în mun. Bucureşti, sector 2, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea Eurotower, et. 18, cod unic de înregistrare fiscală nr. RO8223504, denumită în continuare „Whirlpool”. Campania se desfaşoară prin intermediul societaţii “Transform Marketing Events” S.R.L., cu sediul în mun. Bucureşti, str. Dr. Burghelea nr. 18, parter, ap. 1, sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/14003/2005, având cod unic de înregistrare fiscală nr. RO17863537, în calitate de co organizator.
Prin transmiterea datelor personale pentru a participa la campania promoţională, cumpărătorii (denumiţi în continuare şi ‘participanţii’) acceptă integral prevederile prezentului Regulament. Pe parcursul derulării campaniei, Whirlpool îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţă publicului prin intermediul website-urilor www.hotpoint.ro sau www.5anigarantie.ro.

2. Dreptul de participare:
La campania promoţională “Hotpoint - 5 ani garanţie” (‘Campania’) are dreptul să participe orice cumpărător de produs sub marca Hotpoint (utilizator final) persoană fizică majoră sau persoană juridică, cu domiciliul stabil / sediul social în România.

Un cumpărător poate participa la această Campanie cu oricâte produse achiziţionate, pe durata şi în aria sa de desfăşurare, cu condiţia ca produsul/ele respectiv/e să fie cumpărate de la magazinele agreate de către Whirlpool. In caz contrar, la solicitarea eventuală a unei reparaţii, firma de service poate refuza intervenţia în condiţiile garanţiei extinse.

3. Durata promoţiei şi aria de desfăşurare:
Campania promoţională “Hotpoint - 5 ani garanţie” se desfăşoară în perioada 1 februarie 2020 – 31 ianuarie 2021, pe teritoriul României, în magazinele fizice şi pe website-urile distribuitorilor care comercializează produse electrocasnice Hotpoint.
Acordarea garanţiei extinse se face numai pentru produsele cumpărate în acest interval de timp. Înregistrarea şi revendicarea garanţiei extinse se pot face în perioada 1 februarie 2020 – 31 martie 2021 pe site-ul www.5anigarantie.ro sau prin poştă, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data achiziţiei produselor, înscrisă pe factură.

4. Produse participante:
In această promoţie sunt eligibile toate produsele sub marca Hotpoint achiziţionate numai în această perioadă şi în condiţiile de mai sus, descrise in formularul online aflat la adresa http://5anigarantie.ro.

Campania se referă numai la produse noi, în ambalaj original; produsele resigilate nu pot face obiectul acestei campanii.

5. Mecanismul campaniei promoţionale:

5.1. Pentru a participa la această promoţie cumpărătorii trebuie să cumpere în perioada 1 februarie 2020 - 31 ianuarie 2021 produsele menţionate la articolul 4 al prezentului regulament şi apoi să înscrie datele personale şi ale produsului/elor achiziţionat/e pe formularul online aflat la adresa http://5anigarantie.ro.

5.2. In cazul în care nu au posibilitatea să completeze formularul online, cumpărătorii pot trimite o copie a facturii de achiziţie către Whirlpool, la adresa sa din Bucureşti, sector 2, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea Eurotower, et. 18, sau pot telefona la numarul 0219914.

5.3. In urma completării formularului online de către cumpărător, de către reprezentanţii magazinului sau ai Organizatorului, va fi transmisă o confirmare automată către adresa de email înscrisă în formular, precum că a fost activată garanţia extinsă pentru produsul/e respectiv/e.
Confirmarea automată va conţine de asemenea un cod unic alfanumeric - format din 6 (şase) cifre/litere - care trebuie păstrat împreună cu factura de achiziţie pentru eventualitatea solicitării unei intervenţii de service în perioada de garanţie extinsă.
Drept urmare, nu este necesar a fi emis un nou document tipărit drept certificat suplimentar de garanţie, altul decat cel pentru garanţia legală de 2 ani.

5.4. In cazul în care cumpărătorul nu are o adresă de email, se poate adresa către Organizator la numărul de telefon 0219914 pentru asistenţa în activarea garanţiei extinse.

5.5. In momentul solicitării unei reparaţii în perioada de garanţie extinsă, reprezentanţii companiei de service agreate de Whirlpool au posibilitatea să verifice conformitatea datelor înscrise în formularul online, privitoare la cumpărător şi la produsul cumpărat.
In cazul în care aceste date nu coincid cu cele de pe documentele prezentate, reprezentanţii companiei de service pot refuza reparaţia produsului în cadrul garanţiei extinse.

6. Responsabilitate:
Organizatorul campaniei va acorda garanţia extinsă în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi în condiţiile generale de garanţie descrise în certificatul de garanţie legală de 2 ani, primit de cumpărător împreună cu factura produsului. Prevederile regulamentului şi condiţiile generale de garanţie trebuie respectate de cumpărător integral pentru a beneficia de garanţia extinsă pe întreaga perioadă de 5 ani.
Prin transmiterea datelor personale şi de achiziţie prin poştă sau online, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.
Organizatorul nu este responsabil pentru neprimirea documentelor transmise prin poştă sau online sau pentru neîndeplinirea integrală de către cumpărător a condiţiilor de participare în campania promoţionala.

7. In situaţia în care in perioada de garantie un produs este inlocuit cu un altul nou, perioada de garanţie a produsului nou este de 2 ani de la data inlocuirii acestuia sau cel mult pana la expirarea perioadei de extragarantie calculata de la momentul achizitiei initiale (data vanzarii produsului initial).

8. Prelucrarea datelor personale ale participanţilor persoane fizice:
Whirlpool România s.r.l. este înregistrată ca operator de date cu caracter personal pe http://dataprotection.ro, sub numărul 16405.

Transform Marketing Events s.r.l. este înregistrată ca operator de date cu caracter personal pe http://dataprotection.ro, sub numărul 30046.

NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
8.1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Campaniei

8.3. Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Organizator vor fi dezvăluite parţial sau integral, Imputerniciţilor din tabelul cu firmele implicate în Campanie, a se vedea Anexele 1 si 3, precum si autorităţilor, în cazurile in care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţie.

De asemenea, parte din datele participanţilor vor fi dezvăluite în cursul campaniei de marketing către furnizorii de servicii digitale de tip platformă, precum Google, Facebook, Mail Chimp, Amazon SES, Instagram. Aceşti furnizori de servicii stochează şi prelucrează datele de tipul adresei de email, număr de telefon, oraş de reşedinţă, sex (colectat din formula de adresare solicitata formular online "Dl/D-na"), în servere situate în Uniunea Europeană, însă este posibil ca o parte din serviciile puse la dispoziţia Organizatorului să fie prestate utilizând resurse din afara Uniunii Europene. Mai multe detalii în privinţa condiţiilor de stocare şi prelucrare a datelor se găsesc la adresa https://www.hotpoint.ro/Pagini/Politica-de-confidentialitate. Datele participanţilor vor fi prelucrate doar atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor menţionate.

Orice participant care doreşte ca datele colectate în formularul online să fie utilizate strict pentru livrarea serviciilor de garanţie extinsă şi nu pentru campania de marketing aferentă, are posibilitatea să comunice această decizie către Organizator, prin aplicarea opţiunii respective în formularul online la înscriere sau, ulterior, prin comunicarea către Organizator la adresa de email hotpoint@5anigarantie.ro sau prin poştă, conform detaliilor menţionate la punctul 7.5 din Regulament, în ultimul paragraf.

Dacă în urma comunicării deciziei prin email sau prin poştă, participantul nu primeşte o confirmare de la Organizator în privinţa schimbării utilizării datelor personale, eventual datorită unor condiţii tehnice sau cauze terţe, el se poate adresa la numărul de telefon 0219914 pentru a solicita respectiva confirmare.

Decizia participantului de neacordare a consimţământului de prelucrare a datelor sale pentru marketing nu îi afectează dreptul la garanţia extinsă pentru produsul cumpărat, dacă toate celelalte condiţii menţionate în prezentul Regulament, sunt îndeplinite.

8.4. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale participanţilor vor fi stocate de către Organizator conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Organizatorul va şterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare şi stocare.
Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate care şi-au exprimat consimţămantul pentru prelucrarea datelor pentru activităţi de marketing şi comunicări comerciale vor fi stocate până la retragerea consimţământului.

8.5. Participanţii la Campanie, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

  1. dreptul la informare – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine informaţii cu privire la identitatea Organizatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum şi orice alte informaţii suplimentare impuse de lege
  2. dreptul de acces la date – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator
  3. dreptul de intervenţie asupra datelor - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat
  4. dreptul de opoziţie – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele Organizatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare
  5. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a cere şi de a obţine: a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum şi competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit a)
  6. dreptul de a se adresa justiţiei – potrivit căruia persoana vizată se poate adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere.
  7. dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
    La cererea oricărei persoane vizate, Organizatorul va asigura acesteia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanţii la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Bucureşti, Sector 2, Strada Dinu Vintilă nr. 11, Euro Tower Office Building, etajul 18, în atenţia Departamentului Marketing, o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

8.6. Protecţia datelor cu caracter personal aparţinând copiilor
Intrucât la Campanie pot participa persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei si persoane juridice, nu vor fi prelucrate şi stocate date aparţinând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani.
Totuşi, în situaţia în care Organizatorul/Imputerniciţii primesc date cu caracter personal aparţinând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat şterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare şi stocare ale Organizatorului/ Imputerniciţilor.

8.7. Securitatea datelor cu caracter personal
Organizatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparţinând participanţilor la Campanie.
Organizatorul se obligă să impună Imputerniciţilor obligaţii similare (şi oricărui subîmputernicit sau terţ, care procesează date şi pe care Organizatorul l-a aprobat).
La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ţine seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
Prin participarea la Campanie, participanţii îşi exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Organizator şi/ sau societăţile comerciale implicate în derularea prezentei Campanii, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a Organizatorului operată de către Imputerniciţi, în scopul indeplinirii Obligaţiior asumate de Organizator în cadrul prezentei Campanii.

8.8. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale
Organizatorul are dreptul de a modifica prezentul articol din Regulament oricând pe durata desfăşurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă masuri mai eficiente pentru protejarea şi securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate şi fără a afecta drepturile şi libertăţile acestora.

9. Litigii:
În cazul unor potenţiale conflicte apărute între organizator şi participanţii la campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
În cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta conflictele spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti, de la sediul Organizatorului.

10. Întreruperea campaniei promoţionale:
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei promoţionale anterior datei de 31 ianuarie 2021, dar nu înainte de a informa publicul în cazul în care, din motive obiective şi independente de voinţa şi controlul Organizatorului, continuarea campaniei promoţionale nu ar mai fi posibilă.
Într-un astfel de caz, organizatorul se obligă să facă menţiunile de informare publică pe site-ul www.5anigarantie.ro în toată perioada până la data de 30 aprilie 2021.

Tehnoredactat, redactat, editat şi autentificat astăzi, data de 30 ianuarie 2020 la Societatea Profesională Notarială Dumitrache Valerica şi Stănescu Alexandra-Gabriela, într un singur exemplar original, unul pentru Organizator care a rămas în arhiva biroului notarial, precum şi două duplicate conforme, pentru Organizator şi Co-Organizator.

CO-ORGANIZATOR
“Transform Marketing Events” S.R.L.,
reprezentată prin administrator
stampila notar
ROMANIA

politica de cookies | termeni de utilizare