logo 5 ani garantie ReREGULAMENT   GaGARANȚIE    SN+12NC    SuSUPORT CpCERCETARE DE PIATA   
email: hotpoint@5anigarantie.ro
REGULAMENT

Regulamentul oficial al campaniei promoţionale
„Hotpoint - 5 ani garanţie" in perioada 1 martie 2019 – 31 ianuarie 2020

1. Organizatorul:
Organizatorul campaniei promoţionale “Hotpoint - 5 ani garanţie”, ediţia 2019-2020 este societatea „Whirlpool România” S.R.L., cu sediul în mun. Bucureşti, sector 2, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea Eurotower, et. 18, cod unic de înregistrare fiscală nr. RO8223504, denumită în continuare „Whirlpool”. Campania se desfaşoară prin intermediul societaţii “Transform Marketing Events” S.R.L., cu sediul în mun. Bucureşti, str. Dr. Burghelea nr. 18, parter, ap. 1, sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/14003/2005, având cod unic de înregistrare fiscală nr. RO17863537, în calitate de co organizator.
Prin transmiterea datelor personale pentru a participa la campania promoţională, cumpărătorii (denumiţi în continuare şi ‘participanţii’) acceptă integral prevederile prezentului Regulament. Pe parcursul derulării campaniei, Whirlpool îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţă publicului prin intermediul website-urilor www.hotpoint.ro sau www.5anigarantie.ro.

2. Dreptul de participare:
La campania promoţională “Hotpoint - 5 ani garanţie” (‘Campania’) are dreptul să participe orice cumpărător de produs sub marca Hotpoint (utilizator final) persoană fizică majoră sau persoană juridică, cu domiciliul stabil / sediul social în România.

Un cumpărător poate participa la această Campanie cu oricâte produse achiziţionate, pe durata şi în aria sa de desfăşurare, cu condiţia ca produsul/ele respectiv/e să fie cumpărate de la magazinele agreate de către Whirlpool. In caz contrar, la solicitarea eventuală a unei reparaţii, firma de service poate refuza intervenţia în condiţiile garanţiei extinse.

3. Durata promoţiei şi aria de desfăşurare:
Campania promoţională “Hotpoint - 5 ani garanţie” se desfăşoară în perioada 1 martie 2019 – 31 ianuarie 2020, pe teritoriul României, în magazinele fizice şi pe website-urile distribuitorilor care comercializează produse electrocasnice Hotpoint.
Acordarea garanţiei extinse se face numai pentru produsele cumpărate în acest interval de timp. Înregistrarea şi revendicarea garanţiei extinse se pot face în perioada 1 martie 2019 – 31 martie 2020 pe site-ul www.5anigarantie.ro sau prin poştă, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data achiziţiei produselor, înscrisă pe factură.

4. Produse participante:
In această promoţie sunt eligibile toate produsele sub marca Hotpoint achiziţionate numai în această perioadă şi în condiţiile de mai sus, descrise in formularul online aflat la adresa http://5anigarantie.ro, drept: aparat de cafea, alte aparate frigorifice, aragaz, combină frigorifică, congelator, cuptor incorporabil, cuptor cu microunde incorporabil, frigider, hotă, maşină de spălat rufe, maşină de spălat vase, maşină de spălat cu uscător, plită, uscător, sertar termic.

Campania se referă numai la produse noi, în ambalaj original; produsele resigilate nu pot face obiectul acestei campanii.

5. Mecanismul campaniei promoţionale:

5.1. Pentru a participa la această promoţie cumpărătorii trebuie să cumpere în perioada 1 martie 2019 - 31 ianuarie 2020 produsele menţionate la articolul 4 al prezentului regulament şi apoi să înscrie datele personale şi ale produsului/elor achiziţionat/e pe formularul online aflat la adresa http://5anigarantie.ro.

5.2. In cazul în care nu au posibilitatea să completeze formularul online, cumpărătorii pot trimite o copie a facturii de achiziţie către Whirlpool, la adresa sa din Bucureşti, sector 2, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea Eurotower, et. 18, sau pot telefona la numarul 0219914.

5.3. In urma completării formularului online de către cumpărător, de către reprezentanţii magazinului sau ai Organizatorului, va fi transmisă o confirmare automată către adresa de email înscrisă în formular, precum că a fost activată garanţia extinsă pentru produsul/e respectiv/e.
Confirmarea automată va conţine de asemenea un cod unic alfanumeric - format din 6 (şase) cifre/litere - care trebuie păstrat împreună cu factura de achiziţie pentru eventualitatea solicitării unei intervenţii de service în perioada de garanţie extinsă.
Drept urmare, nu este necesar a fi emis un nou document tipărit drept certificat suplimentar de garanţie, altul decat cel pentru garanţia legală de 2 ani.

5.4. In cazul în care cumpărătorul nu are o adresă de email, se poate adresa către Organizator la numărul de telefon 0219914 pentru asistenţa în activarea garanţiei extinse.

5.5. In momentul solicitării unei reparaţii în perioada de garanţie extinsă, reprezentanţii companiei de service agreate de Whirlpool au posibilitatea să verifice conformitatea datelor înscrise în formularul online, privitoare la cumpărător şi la produsul cumpărat.
In cazul în care aceste date nu coincid cu cele de pe documentele prezentate, reprezentanţii companiei de service pot refuza reparaţia produsului în cadrul garanţiei extinse.

6. Responsabilitate:
Organizatorul campaniei va acorda garanţia extinsă în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi în condiţiile generale de garanţie descrise în certificatul de garanţie legală de 2 ani, primit de cumpărător împreună cu factura produsului. Prevederile regulamentului şi condiţiile generale de garanţie trebuie respectate de cumpărător integral pentru a beneficia de garanţia extinsă pe întreaga perioadă de 5 ani.
Prin transmiterea datelor personale şi de achiziţie prin poştă sau online, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.
Organizatorul nu este responsabil pentru neprimirea documentelor transmise prin poştă sau online sau pentru neîndeplinirea integrală de către cumpărător a condiţiilor de participare în campania promoţionala.

7. In situaţia în care in perioada de garantie un produs este inlocuit cu un altul nou, perioada de garanţie a produsului nou este de 2 ani de la data inlocuirii acestuia sau cel mult pana la expirarea perioadei de extragarantie calculata de la momentul achizitiei initiale (data vanzarii produsului initial).

8. Prelucrarea datelor personale ale participanţilor persoane fizice:
Whirlpool România s.r.l. este înregistrată ca operator de date cu caracter personal pe http://dataprotection.ro, sub numărul 16405.

Transform Marketing Events s.r.l. este înregistrată ca operator de date cu caracter personal pe http://dataprotection.ro, sub numărul 30046.

NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
8.1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Campaniei

8.3. Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Organizator vor fi dezvăluite parţial sau integral, Imputerniciţilor din tabelul cu firmele implicate în Campanie, a se vedea Anexele 1 si 3, precum si autorităţilor, în cazurile in care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţie.

De asemenea, parte din datele participanţilor vor fi dezvăluite în cursul campaniei de marketing către furnizorii de servicii digitale de tip platformă, precum Google, Facebook, Mail Chimp, Amazon SES, Instagram. Aceşti furnizori de servicii stochează şi prelucrează datele de tipul adresei de email, număr de telefon, oraş de reşedinţă, sex (colectat din formula de adresare solicitata formular online "Dl/D-na"), în servere situate în Uniunea Europeană, însă este posibil ca o parte din serviciile puse la dispoziţia Organizatorului să fie prestate utilizând resurse din afara Uniunii Europene. Mai multe detalii în privinţa condiţiilor de stocare şi prelucrare a datelor se găsesc la adresa https://www.hotpoint.ro/Pagini/Politica-de-confidentialitate. Datele participanţilor vor fi prelucrate doar atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor menţionate.

Orice participant care doreşte ca datele colectate în formularul online să fie utilizate strict pentru livrarea serviciilor de garanţie extinsă şi nu pentru campania de marketing aferentă, are posibilitatea să comunice această decizie către Organizator, prin aplicarea opţiunii respective în formularul online la înscriere sau, ulterior, prin comunicarea către Organizator la adresa de email hotpoint@5anigarantie.ro sau prin poştă, conform detaliilor menţionate la punctul 7.5 din Regulament, în ultimul paragraf.

Dacă în urma comunicării deciziei prin email sau prin poştă, participantul nu primeşte o confirmare de la Organizator în privinţa schimbării utilizării datelor personale, eventual datorită unor condiţii tehnice sau cauze terţe, el se poate adresa la numărul de telefon 0219914 pentru a solicita respectiva confirmare.

Decizia participantului de neacordare a consimţământului de prelucrare a datelor sale pentru marketing nu îi afectează dreptul la garanţia extinsă pentru produsul cumpărat, dacă toate celelalte condiţii menţionate în prezentul Regulament, sunt îndeplinite.

8.4. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale participanţilor vor fi stocate de către Organizator conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Organizatorul va şterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare şi stocare.
Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate care şi-au exprimat consimţămantul pentru prelucrarea datelor pentru activităţi de marketing şi comunicări comerciale vor fi stocate până la retragerea consimţământului.

8.5. Participanţii la Campanie, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

  1. dreptul la informare – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine informaţii cu privire la identitatea Organizatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum şi orice alte informaţii suplimentare impuse de lege
  2. dreptul de acces la date – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator
  3. dreptul de intervenţie asupra datelor - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat
  4. dreptul de opoziţie – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele Organizatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare
  5. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a cere şi de a obţine: a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum şi competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit a)
  6. dreptul de a se adresa justiţiei – potrivit căruia persoana vizată se poate adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere.
  7. dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
    La cererea oricărei persoane vizate, Organizatorul va asigura acesteia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanţii la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Bucureşti, Sector 2, Strada Dinu Vintilă nr. 11, Euro Tower Office Building, etajul 18, în atenţia Departamentului Marketing, o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

8.6. Protecţia datelor cu caracter personal aparţinând copiilor
Intrucât la Campanie pot participa persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei si persoane juridice, nu vor fi prelucrate şi stocate date aparţinând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani.
Totuşi, în situaţia în care Organizatorul/Imputerniciţii primesc date cu caracter personal aparţinând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat şterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare şi stocare ale Organizatorului/ Imputerniciţilor.

8.7. Securitatea datelor cu caracter personal
Organizatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparţinând participanţilor la Campanie.
Organizatorul se obligă să impună Imputerniciţilor obligaţii similare (şi oricărui subîmputernicit sau terţ, care procesează date şi pe care Organizatorul l-a aprobat).
La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ţine seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
Prin participarea la Campanie, participanţii îşi exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Organizator şi/ sau societăţile comerciale implicate în derularea prezentei Campanii, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a Organizatorului operată de către Imputerniciţi, în scopul indeplinirii Obligaţiior asumate de Organizator în cadrul prezentei Campanii.

8.8. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale
Organizatorul are dreptul de a modifica prezentul articol din Regulament oricând pe durata desfăşurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă masuri mai eficiente pentru protejarea şi securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate şi fără a afecta drepturile şi libertăţile acestora.

9. Litigii:
În cazul unor potenţiale conflicte apărute între organizator şi participanţii la campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
În cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta conflictele spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti, de la sediul Organizatorului.

10. Întreruperea campaniei promoţionale:
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei promoţionale anterior datei de 31 ianuarie 2020, dar nu înainte de a informa publicul în cazul în care, din motive obiective şi independente de voinţa şi controlul Organizatorului, continuarea campaniei promoţionale nu ar mai fi posibilă.
Într-un astfel de caz, organizatorul se obligă să facă menţiunile de informare publică pe site-ul www.5anigarantie.ro în toată perioada până la data de 30 aprilie 2020.

Tehnoredactat, redactat, editat şi autentificat astăzi, data de 30 ianuarie 2019 la Societatea Profesională Notarială Dumitrache Valerica şi Stănescu Alexandra-Gabriela, într un singur exemplar original, unul pentru Organizator care a rămas în arhiva biroului notarial, precum şi două duplicate conforme, pentru Organizator şi Co-Organizator.

CO-ORGANIZATOR
“Transform Marketing Events” S.R.L.,
reprezentată prin administrator
stampila notar
ROMANIA

Anexa 1
la Regulament Campanie ‘Hotpoint 5 ani garanție 2019-2020’
Lista Parteneri Service Autorizați Whirlpool România

Oraș Partener Service Adresa Nr. telefon
București Pecef Tehnica SRL Calea Crangași nr. 5, bl. 3 0344 40 30 30
0755 023 790
0755 023 791
București GMB SERVICE EXIM 2004 Str. Popa Tatu, nr. 87, sector 1 021 311 15 90
0755 154 339
București Taurus Vivcom Service SRL Aleea Lungulețu nr. 6, bl. D14, sc. B, ap.45, parter 021 253 25 60
0744 553 574
București BERNIS Str. Brașov, nr. 20, bl. OD1, sc.1, sector 6 0729 25 77 73
0727 04 41 15
București TEKNOS CONSULTING GROUP Str. Amurgului NR.23A, Popești Leordeni 0724 254 072
0769 481 621
0371 003 869
București Depanero Șoseaua Orhideelor Nr.27-29 Sector 1, București *4114
0742 726 843
București Micadan Str. Vatra Luminoasă Nr. 108, Sector 2 021 242 90 33
0744 596 198
0723 948 467
0801 000 101
Alba Iulia POLLSTAR COMPANY SRL Str. Arieșul nr. 3, bl. 205, ap. 3 0258 814 339
0258 814 760
0744 602 112
Arad ELECTRO-TEHNIC SERVICE S.R.L. Str. A.M. Guttenbrunn nr. 89 0257 287 050
0722 353 371
Argeş HI-FI Integral Service Bd. Nicolae Bălcescu nr. 122A 0371 145 499
0728 199 199
Bacău SC Electro Reda SRL Str. Mihai Viteazu nr.1 (lângă scara E) 0234 519 499
Bihor BOB & ADI Str. Sovata nr. 48, tronson 2 tronson 3, bl. Q2 0745 965 463
0732 425 246
Bistrița Năsăud Macom Service SRL Str. Livezeni nr. 31 / 8,9 0265 211 126
0744 528 220
Bistrița Năsăud BIA SI COM SRL Str. Viilor nr.10 0263 211 652
0755 046 052
Botoşani VIDAMA S.R.L. Str. Unirii Nr. 11 0231 534 633
0331 101 028
0331 101 029
0331 101 446
Botoşani Total Service Electrocasnice Str. Slătioarei nr. 2E, parter, ap. 10 0230 567 070
0726 746 127
Brăila SC NISI SERVICE Bd. Dorobanților nr. 621, Bl. 1, parter 0730 162 342
0740 465 952
Brăila PFA Cristescu Str. Plutinei nr. 30 0239 629 906
0769 002 001
0722 620 480
Brașov MITREA PREST SRL Str. Zorilor nr. 8 0268 328 715
0730 616 316
Buzău ASTORIA ELECTRONICS Str. Gheorghe Asachi nr. 14 0745 427 706
0766 840 001
0766 840 048
0338 814 734
Buzău Pecef Tehnica SRL Str. Toma Caragiu nr. 2 - 4 0344 40 30 30
0755 023 790
0755 023 791
Călărasi A&D Str. Cumpenei nr. 63 0241 620 505
0722 224 104
Caraş-Severin Terranova Electrocasnice Aleea Tineretului bl. 5, ap. 12 0255 210 961
0745 929 963
Cluj Napoca RIO SERVICE SRL Str. Gh. Lazăr nr. 24 0264 432 398
0744 566 026
0730 019 750
Constanța A&D Str. Cumpenei nr. 63 0241 620 505
0722 224 104
Covasna Astoria Str. Gheorghe Asachi nr. 14 0745 427 706
0766 840 001
0766 840 048
0338 814 734
Dâmboviţa ACINST Str. M. Eminescu nr. 3 0245 713 503
0722 257 026
Dâmboviţa Pecef Tehnica SRL Str. Toma Caragiu nr.2 - 4 0344 40 30 30
0755 023 790
0755 023 791
Dolj Panavideo Service SRL Str. Felix Aderca, bl. 7, parter 0251 414 865
0251 414 939
Dolj GALES SERVICE Str. Brazda lui Novac nr.56, bl. A7, sc. 1, ap.4 0251 422 877
0351 178 425
0784 585 475
Dolj MEGASTAR EXIM Str. Nanterre nr. 21 0251 410 977
0351 420 102
0742 221 561
Galați LEDA SERV SRL Str. Tecuci nr. 189, bl. N4, parter 0236 316247
0236 460081
0747 118 122
0744 557 081
Galați PFA Cristescu Str. Plutinei nr. 30 0239 629 906
0769 002 001
0722 620 480
Giurgiu GMB SERVICE EXIM 2004 Str. Popa Tatu nr. 87, sector 1 021 311 15 90
0755 154 339
Gorj GALES SERVICE Str. Brazda lui Novac nr.56, bl. A7, sc. 1, ap.4 0251 422 877
0351 178 425
0784 585 475
Gorj Inidan Str. I.L. Caragiale nr. 13 0253 228 444
0723 662 267
Harghita Macom Service SRL Str. Livezeni nr. 31 / 8,9 0265 211 126
0744 528 220
Hunedoara Wegatech SRL Bd. Decebal, bl. R, parter 0254 211 261
Ialomiţa A&D Str. Cumpenei nr. 63 0241 620 505
0722 224 104
Iași ELMA PRODUCT Str. Moara de Foc nr.2, incinta COMPAN 0232 267 302
0730 560 823
Maramureş Onedin SRL Str. Mărgeanului nr. 2 0262 224 850
0262 274 984
Mehedinți Panavideo Service SRL Str. Felix Aderca, bl. 7, parter 0251 414 865
0251 414 939
Mureş MACOM SERVICE SRL Str. Livezeni nr. 31 / 8,9 0265 211 126
0744 528 220
Neamţ Frigo Serv Com Str. Orientului nr. 4 0233 225 576
0744 838 025
Olt Electro Frigo Star SRL Str. Libertății, bl. GA8C, parter 0249 416 536
0762 20 18 63
0349 407 259
Prahova Pecef Tehnica SRL Str. Toma Caragiu nr. 2 - 4 0344 40 30 30
0755 023 790
0755 023 791
Sălaj Card Instal SRL Str Crișan nr. 11, clădirea ADCOM, camera 3 0260 662 224
0731 260 280
Satu Mare Everest - Aisberg Str. Vasile Lucaciu nr. 57 0261 750 487
0744 562 476
0744 513 642
Sibiu Andasil Impex SRL Str. Vasile Cârlova nr. 17 0269 232 515
0745 380 461
Sibiu Electro Di SRL Str. St. L. Roth nr. 6 0269 842 615
0729 314 378
Suceava SC SEMO PROD SERV SRL Str. Dimitrie Leonida nr. 32 0744 642 482
0740 003802
Suceava Total Service Electrocasnice Str. Slătioarei nr. 2E, parter, ap. 10 0230 567 070
0726 746 127
Teleorman ALSI ELCOS SRL Str. Panduri nr. 18 0247 416 619
0746 233 272
Timis FLUCSA SRL Str. Independenței, nr. 2A 0256 493 873
0723 341 086
0730 107 702
Timiș ADIM 2002 Str. Zarand nr. 16 0256 494 346
0256 218 458
0723 595 610
Tulcea INTERSTARNET COMUNICATII Str. Păcii nr. 17A 0240 519 022
0735 180 581
Vâlcea HI-FI Integral Service Str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, parter 0250 734 571
0250 734 581
Vaslui POLAR SRL Str. Podul Înalt nr. 12 0235 310 985
0745 262 985
0740 146 035
Vaslui Electroterm Str. Republicii nr. 279, Bl. V1, Sc. A, Et. 1, ap. 6 0235 414 255
0722 347 732
Vaslui Prompt Service Str. 1 Decembrie Nr. 24 0745 836 375
0766 223 119
Vrancea PFA Cristescu Str. Plutinei nr. 30 0239 629 906
0769 002 001
0722 620 480

Anexa 2
la Regulamentul campaniei 'Hotpoint 5 ani garanție 2019-2020
Produse Hotpoint participante în Campanie Whirlpool România

tip produsbrandcod produsnume produs
IncorporabilHotpointCM5038IXHAAparat de cafea
IncorporabilHotpointCM9945HAAparat de cafea
IncorporabilHotpointWD914NBSertar termic
IncorporabilHotpointMD554IXHACuptor cu microunde
IncorporabilHotpointMD764BLHACuptor cu microunde
IncorporabilHotpointMD764CFHACuptor cu microunde
IncorporabilHotpointMD764IXHACuptor cu microunde
IncorporabilHotpointMD764WHHACuptor cu microunde
IncorporabilHotpointMD773IXHACuptor cu microunde
IncorporabilHotpointMN413IXHACuptor cu microunde
IncorporabilHotpointMN512IXHACuptor cu microunde
IncorporabilHotpointMN614IXHACuptor cu microunde
IncorporabilHotpointMN713IXHACuptor cu microunde
IncorporabilHotpointMP676IXHACuptor cu microunde
IncorporabilHotpointMP996IXHACuptor cu microunde
IncorporabilHotpointDK2KL(IX)/HAPlita
IncorporabilHotpointHR606BPlita
IncorporabilHotpointHR632BPlita
IncorporabilHotpointHR635BPlita
IndependentHotpointH6GG1FWITAragaz
IndependentHotpointH6GG1FXITAragaz
IndependentHotpointHT5GG3FCANEAAragaz
IndependentHotpointHT5GG3FCOWEAAragaz
IncorporabilHotpointDK20SIXHAPlita
IncorporabilHotpointDK2VSIXHAPlita
IncorporabilHotpointFTGHG641D/HA(BK)Plita
IncorporabilHotpointFTGHG751D/HA(BK)Plita
IncorporabilHotpointFTGHL641D/IX/HAPlita
IncorporabilHotpointPC640TANRHAPlita
IncorporabilHotpointPC640TAVRHAPlita
IncorporabilHotpointPC640TOWRHAPlita
IncorporabilHotpointPC750T(AN)R/HAPlita
IncorporabilHotpointPC750T(AV)R/Plita
IncorporabilHotpointPC750T(OW)R/HAPlita
IncorporabilHotpointPCN640T(AN)R/HAPlita
IncorporabilHotpointPCN640T(AV)R/HAPlita
IncorporabilHotpointPCN640T(OW)R/HAPlita
IncorporabilHotpointPCN642IXHAEEPlita
IncorporabilHotpointPCN642TIXHAPlita
IncorporabilHotpointPKL641D2/IX/HAEEPlita
IncorporabilHotpointPKL641IX/HAPlita
IncorporabilHotpointPKLL641D2/IX/HAEEPlita
IncorporabilHotpointTQG641/HA(BK)EEPlita
IncorporabilHotpointTQG641/HA(CF)Plita
IncorporabilHotpointTQG641/HA(WH)EEPlita
IncorporabilHotpointAH61CMX/HAHota
IncorporabilHotpointHAH65FLBXHota
IncorporabilHotpointHHF6.7FLLXHota
IncorporabilHotpointHSL66FLSXHota
IncorporabilHotpointHHBG9.8LTSIXHota
IncorporabilHotpointHHBS6.7FLLXHota
IncorporabilHotpointHHBS6.7FLTCFHota
IncorporabilHotpointHHBS6.7FLTXHota
IncorporabilHotpointHHBS9.8CLTDKHota
IncorporabilHotpointHHBS9.8FLTXHota
IncorporabilHotpointHHC6.7FLTXHota
IncorporabilHotpointHHGC6.7FLBXHota
IncorporabilHotpointHHPC6.5FAMKHota
IncorporabilHotpointHHPC6.5FAMXHota
IncorporabilHotpointHHPC6.4FLMXHota
IncorporabilHotpointHHPC9.5FAMXHota
IncorporabilHotpointHHPN6.4FAMANHota
IncorporabilHotpointHHPN6.5FLMANHota
IncorporabilHotpointHHPN6.4FAMOWHota
IncorporabilHotpointHHPN6.5FLMOWHota
IncorporabilHotpointHHPN9.7FAMANHota
IncorporabilHotpointHHPN9.7FAMOWHota
IncorporabilHotpointHHVP6.6FLMKHota
IncorporabilHotpointHHVP63FLMCFHota
IncorporabilHotpointHHVP63FLMWHota
IncorporabilHotpointHHVP8.7FLTKHota
IncorporabilHotpointHHVS8.7FLTKHota
IncorporabilHotpointSL16P(BK)/HAHota
IncorporabilHotpointSL16PIX/HAHota
IncorporabilHotpointKIA630SCPlita
IncorporabilHotpointKIA630SCPlita
IncorporabilHotpointKIA640CPlita
IncorporabilHotpointKIA641BB(CF)Plita
IncorporabilHotpointKID640CPlita
IncorporabilHotpointKIS640BPlita
IncorporabilHotpointKIS640BPlita
IncorporabilHotpointKIU642FBPlita
IncorporabilHotpointFA2540HIXHACuptor
IncorporabilHotpointFA2544JCIXHACuptor
IncorporabilHotpointFA2844HIXHACuptor
IncorporabilHotpointFA4841JCBLHACuptor
IncorporabilHotpointFA4841JCIXHACuptor
IncorporabilHotpointFI4851HIXHACuptor
IncorporabilHotpointFI4854CIXHACuptor
IncorporabilHotpointFI4854PIXHACuptor
IncorporabilHotpointFI6864SHIXHACuptor
IncorporabilHotpointFI6871SCIXHACuptor
IncorporabilHotpointFI6874SPIXHACuptor
IncorporabilHotpointFI7861SHBLHACuptor
IncorporabilHotpointFI7861SHCFHACuptor
IncorporabilHotpointFI7861SHIXHACuptor
IncorporabilHotpointFI7861SHWHHACuptor
IncorporabilHotpointFI7871SCIXHACuptor
IncorporabilHotpointFI9891SPIXHACuptor
IncorporabilHotpointFIT804CANHACuptor
IncorporabilHotpointFIT804COWHACuptor
IncorporabilHotpointFIT804HANHACuptor
IncorporabilHotpointFIT804HAVHACuptor
IncorporabilHotpointFIT804HOWHACuptor
IncorporabilHotpointFK536XCuptor
IncorporabilHotpointFT820.1AVHA/SCuptor
IncorporabilHotpointFT850.1(AV)/HASCuptor
IncorporabilHotpointFT850ANHACuptor
IncorporabilHotpointFT850OWHACuptor
IncorporabilHotpointGA2124IXHACuptor
IncorporabilHotpointKIA640CPlita
IncorporabilHotpointKIA641BBCFPlita
IncorporabilHotpointKID640CPlita
IncorporabilHotpointKRB640C(PL)Cuptor
IncorporabilHotpointKRC641DBCuptor
IncorporabilHotpointKRM640XCuptor
IncorporabilHotpointKRO642TOXCuptor
IncorporabilHotpointMS998IXHACuptor
IncorporabilHotpointMWHA1221XCuptor
IncorporabilHotpointAGMIXHAHota
IncorporabilHotpointLSTF7B019EUMasina de spalat vase
IncorporabilHotpointLSTF9B116CEUMasina de spalat vase
IncorporabilHotpointLSTF9H124CLEUMasina de spalat vase
IncorporabilHotpointELTF11M121CEUMasina de spalat vase
IncorporabilHotpointHBC3C24FXMasina de spalat vase
IncorporabilHotpointHBO3C21WXMasina de spalat vase
IncorporabilHotpointHIO3C16WMasina de spalat vase
IncorporabilHotpointHIO3O32WGCMasina de spalat vase
IncorporabilHotpointHIO3T1239WMasina de spalat vase
IncorporabilHotpointHIO3T223WGFEMasina de spalat vase
IncorporabilHotpointLLD8M121XEUMasina de spalat vase
IncorporabilHotpointLSB5B019XEUMasina de spalat vase
IncorporabilHotpointLSPB7M116XEUMasina de spalat vase
IncorporabilHotpointLSTB4B00EUMasina de spalat vase
IncorporabilHotpointLSTB6B019EUMasina de spalat vase
IncorporabilHotpointHIO3C21CWMasina de spalat vase
IncorporabilHotpointHIO3C23WFMasina de spalat vase
IncorporabilHotpointLTB4B019EUMasina de spalat vase
IncorporabilHotpointLTB6B019CEUMasina de spalat vase
IncorporabilHotpointLTF11M132CEUMasina de spalat vase
IndependentHotpointLSFB7B019EUMasina de spalat vase
IndependentHotpointLSFF8M117XEUMasina de spalat vase
IndependentHotpointLSFF9H124CEUMasina de spalat vase
IndependentHotpointLSFF9M124CXEUMasina de spalat vase
IndependentHotpointHFC3B19XMasina de spalat vase
IncorporabilHotpointHFO3C21WCXMasina de spalat vase
IndependentHotpointHFO3C22WGFXMasina de spalat vase
IndependentHotpointHFO3C32WOCXMasina de spalat vase
IndependentHotpointHFO3O32WCXMasina de spalat vase
IndependentHotpointHFO3T222WGMasina de spalat vase
IndependentHotpointHFO3T223WGFXMasina de spalat vase
IndependentHotpointHFP4O22WGXMasina de spalat vase
IndependentHotpointLFB5B019EUMasina de spalat vase
IndependentHotpointLFD11M121BEUMasina de spalat vase
IndependentHotpointLFD11M121CXEUMasina de spalat vase
IndependentHotpointLFD11M132EUMasina de spalat vase
IndependentHotpointLFF8M019XEUMasina de spalat vase
IndependentHotpointLFF8M121CEUMasina de spalat vase
IndependentHotpointLFF8M121CXEUMasina de spalat vase
IndependentHotpointLFF8M132IXEUMasina de spalat vase
IncorporabilHotpointHSIP4O21WFEMasina de spalat vase
IndependentHotpointHSFO3T235WCXMasina de spalat vase
IndependentHotpointHFO3T239WXMasina de spalat vase
IndependentHotpointLFB5B019XEUMasina de spalat vase
IndependentHotpointLFD11M132OCXEUMasina de spalat vase
IncorporabilHotpointLTF11M116EUMasina de spalat vase
IndependentHotpointAQC82F7TM1EUUscator
IndependentHotpointAQC94F5TZ1EUUscator
IndependentHotpointAQC96F7TM1EUUscator
IndependentHotpointFTCF87B6PY1(EU)Uscator
IndependentHotpointNTM1192SKYEUUscator
IndependentHotpointAQS63F29EUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointAQS73D29EUBMasina de spalat rufe
IncorporabilHotpointAWM129(EU)Masina de spalat rufe
IndependentHotpointFMSF702BEU.LMasina de spalat rufe
IndependentHotpointFMSG623BEULMasina de spalat rufe
IndependentHotpointRSPD804JBEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointRSPD824JXEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointRSSF704JEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointRSSG603BEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointRSSG724JBEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointWMSD723BEU.LMasina de spalat rufe
IndependentHotpointWMSD723SEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointWMSF622EULMasina de spalat rufe
IndependentHotpointAQ105D49DEUBMasina de spalat rufe
IndependentHotpointAQ114D697DEUBMasina de spalat rufe
IndependentHotpointAQ83D29EUBMasina de spalat rufe
IncorporabilHotpointBWMD742(EU)Masina de spalat rufe
IndependentHotpointECOS6L1052EUMMasina de spalat rufe
IndependentHotpointFMG723MBEUMMasina de spalat rufe
IndependentHotpointRPD1047DDEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointRPD1165DXEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointRPD965DDEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointRPG846DDEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointRPG926DXEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointRSG703KEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointRSG724JAEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointRSG744JKEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointRSG825JSEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointRSG925JSEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointRZ1047BEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointRZ1047WEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointWMD722BEUMMasina de spalat rufe
IndependentHotpointAQD1171D69IDEUAMasina de spalat rufe cu uscator
IndependentHotpointAQD970D49EUBMasina de spalat rufe cu uscator
IncorporabilHotpointCAWD129(EU)Masina de spalat rufe cu uscator
IndependentHotpointFDD10761XREUMasina de spalat rufe cu uscator
IndependentHotpointRDPD96407JDEU.1Masina de spalat rufe cu uscator
IndependentHotpointWDD8640BEUMasina de spalat rufe cu uscator
IncorporabilHotpointBCB7030AACombina frigorifica
IncorporabilHotpointBCB7030AAFCCombina frigorifica
IncorporabilHotpointBCB7030DAACombina frigorifica
IncorporabilHotpointBCB7030ECAACombina frigorifica
IncorporabilHotpointBCB7525AACombina frigorifica
IncorporabilHotpointBCB7525ECAACombina frigorifica
IncorporabilHotpointBCB80201AAFCO3Combina frigorifica
IncorporabilHotpointBCB8020AAFCCombina frigorifica
IncorporabilHotpointBD2422/HACongelator
IncorporabilHotpointBDR190AAI/HAAlte aparate frigorifice
IncorporabilHotpointBTS1622/HAAlte aparate frigorifice
IncorporabilHotpointBTSZ1632/HAAlte aparate frigorifice
IncorporabilHotpointS12A1D/HAAlte aparate frigorifice
IncorporabilHotpointT16A1D/HAAlte aparate frigorifice
IncorporabilHotpointWL24A/HAAlte aparate frigorifice
IncorporabilHotpointWL36A/HAAlte aparate frigorifice
IndependentHotpointENBLH19221VWFrigider
IndependentHotpointE4DAABCCombina frigorifica
IndependentHotpointE4DAAWCCombina frigorifica
IndependentHotpointE4DAAXCCombina frigorifica
IndependentHotpointE4DYAAXCCombina frigorifica
IndependentHotpointENBGH19223FWCombina frigorifica
IndependentHotpointENBGH19423FWCombina frigorifica
IndependentHotpointENBLH19211FWCombina frigorifica
IndependentHotpointENBLH19221FWCombina frigorifica
IndependentHotpointENBYH19323FWO3Combina frigorifica
IndependentHotpointXH8T1OCCombina frigorifica
IndependentHotpointXH8T2IWCombina frigorifica
IndependentHotpointXH8T2IWCombina frigorifica
IndependentHotpointXH8T2OXZHCombina frigorifica
IndependentHotpointXH8T2OXZH/1Combina frigorifica
IndependentHotpointXH8T2ZXOJZHCombina frigorifica
IndependentHotpointXH8T2ZXOJZHCombina frigorifica
IndependentHotpointXH8T3ZXOJZVCombina frigorifica
IndependentHotpointXH8T3ZXOJZVCombina frigorifica
IndependentHotpointXH9T2ZCAQCombina frigorifica
IndependentHotpointXH9T2ZCOJZHCombina frigorifica
IndependentHotpointXH9T2ZCOJZHCombina frigorifica
IndependentHotpointXH9T2ZXOJZVCombina frigorifica
IndependentHotpointXH9T2ZXOJZVCombina frigorifica
IndependentHotpointXH9T2ZXOZHCombina frigorifica
IndependentHotpointXH9T2ZXOZH/1Combina frigorifica
IndependentHotpointFXD822FCombina frigorifica
IndependentHotpointSDS1722J/HACombina frigorifica
IndependentHotpointSH61QXRDFrigider
IndependentHotpointSXBD920FCombina frigorifica
IndependentHotpointSXBD922FWDCombina frigorifica
IndependentHotpointSXBD925GFCombina frigorifica
IndependentHotpointSXBHAE920Combina frigorifica
IndependentHotpointSXBHAE924WDCombina frigorifica
IndependentHotpointSXBHAE925Combina frigorifica
IndependentHotpointENTM18210VWFrigider
IndependentHotpointENTM18220VWFrigider
IndependentHotpointENTMH19211FWFrigider
IndependentHotpointENTYH19261FWFrigider
IndependentHotpointENXTMH19212FFrigider
IndependentHotpointENXTY19222XFWFrigider
IndependentHotpointENXTYH19322FWLFrigider
IndependentHotpointETM17201VFrigider
IndependentHotpointETM17221VFrigider
IndependentHotpointMTZ629NFFrigider
IndependentHotpointSZ12A1D/HACongelator
IndependentHotpointUPS1746.1Congelator
IndependentHotpointUPSI1722FJ/HACongelator
IndependentHotpointUH6F1CXCongelator
IndependentHotpointXH8T2ZKOJZVCombina frigorifica
IndependentHotpointXH8T2ZXAQCombina frigorifica
IndependentHotpointXH8T4ZXOJZVCombina frigorifica
IndependentHotpointXH8T4ZXOJZVCombina frigorifica
IncorporabilHotpointBS1801AA13Alte aparate frigorifice
IncorporabilHotpointFA4S841JIXHACuptor
IncorporabilHotpointBIWMHG71484Masina de spalat rufe
IndependentHotpointNM11744WWAEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointNM11845WSAEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointNLLCD946GSAEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointNM10743WEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointNM10723WKEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointNM11823WKEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointNM11825WSAEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointNLM11925WWAEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointNLCD946BSAEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointNLLCD946WCAEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointNLLCD1047WCADEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointNLLCD1165WDADWEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointNLLCD947WDAWEUMasina de spalat rufe
IndependentHotpointEBMH182T1VFrigider
IncorporabilHotpointPC640X/HAPLPlita
IndependentHotpointEBGH20223FCombina frigorifica
IncorporabilHotpointHHPN6.4FAMXHOODOAHota
IndependentHotpointHCD662SEUMasina de spalat vase
IndependentHotpointHCD662EUMasina de spalat vase
IndependentHotpointRDPD117607JDEUMasina de spalat rufe cu uscator
IndependentHotpointLH8FF2IXHFRIDGECombina frigorifica
IndependentHotpointWML803BEU.MMasina de spalat rufe
IndependentHotpointCP97SEA/HASAragaz
IndependentHotpointLSTB4B01EUMasina de spalat rufe
IncorporabilHotpointHHPN9.7FLBXHOODOAHota
IndependentHotpointUPSO1721FJCongelator
IncorporabilHotpointAWM1081EUMasina de spalat rufe
IncorporabilHotpointHIC3B+26Masina de spalat vase
IndependentHotpointNTM1182SKYEUUscator
IndependentHotpointHSFO3T223WCXMasina de spalat vase
IncorporabilHotpointHSIO3O23WFEMasina de spalat vase
IncorporabilHotpointHIO3C23WFMasina de spalat vase
IndependentHotpointLSTF9M116CLEUMasina de spalat vase
IncorporabilHotpointFA3841HIXCuptor
IncorporabilHotpointMN212IXCuptor cu microunde
IncorporabilHotpointFA5841JHIXCuptor
IncorporabilHotpointFI5854PIXCuptor
IndependentHotpointH6VMH6A(X)/GRAragaz
IndependentHotpointRPG822SEXMasina de spalat rufe
IncorporabilHotpointPCN641IX/HAEEPlita
IncorporabilHotpointHR603XPlita
IncorporabilHotpointHAHTT64XHota
IndependentHotpointRMUP167XNFCongelator
IndependentHotpointHF5180MFrigider
IndependentHotpointXH9T3UXCombina frigorifica
politica de cookies | termeni de utilizare