logo 5 ani garantie ReREGULAMENT   GaGARANȚIE    SN+12NC    SuSUPORT CpCERCETARE DE PIATA   
email: hotpoint@5anigarantie.ro
GARANȚIE

CE TREBUIE SĂ CUNOASCĂ ȘI SĂ RESPECTE CUMPĂRĂTORUL

1. Drepturile conferite prin lege consumatorului

  Vănzătorul trebuie să livreze consumatorului produse care:
 1. sunt conforme cu descrierea dată de vănzător şi posedă calitățile oricărei mostre sau model folosit de vănzător;
 2. corespund pentru orice scop particular pentru care consumatorul le-a solicitat şi pe care l-a făcut cunoscut vănzătorului la momentul vănzării;
 3. corespund scopurilor pentru care bunurile de acest tip sunt în mod normal utilizate;
 4. prezintă calitatea şi performanţele normale la produsele de acelaşi tip, pe care consumatorul poate în mod rezonabil să le anticipeze, ținând cont de orice solicitare făcută referitor la ele, prin publicitate

sau

  Vănzătorul este responsabil pentru orice lipsă a conformității rezultată din instalarea incorectă dacă:
 1. instalarea a constituit parte din contractul de vânzare şi bunurile au fost instalate de vânzător sau sub răspunderea sa;
 2. produsul a tost instalat de consumator dar instalarea incorectă a fost datorată unor omisiuni din instrucţiunile de instalare.

Răspunderea vănzătorului privind garanţia legală de conformitate, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului. Once defect care devine aparent în termen de 6 luni de la data livrării se presupune că a existat şi la data livrării.
Orice reparare sau înlocuire a produselor, va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vănzător şi consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpăratorul, după caz, a adus la cunoştința vănzătorului, lipsa de conformitate a produsului, sau a predat produsul vănzătorului sau persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-primire.

  Agentul economic poate refuza să repare sau să înlocuiască produsul neconform dacă acest lucru este imposibil sau prea costisitor în comparație cu soluții alternative care sunt disponibile ținând cont de:
 1. valoarea produsului la defect;
 2. semnificația lipsei de conformitate;
 3. posibilitatea unei reparații alternative fără inconveniente pentru consumator.
  Consumatorul poate solicita o reducere de preț corespunzătoare sau rezoluțiunea contractului, în următoarele cazuri:
 1. dacă agentul economic nu poate nici repara şi nici înlocui produsul;
 2. dacă agentul economic nu a realizat remedierea într-o perioadă rezonabilă de timp;
 3. dacă agentul economic nu a realizat reparația fără inconveniente semnificative pentru consumator. Consumatorul nu este îndreptăţit să solicite rezoluțiunea contractului dacă lipsa conformității este minoră.

2. Drepturile suplimentare oferite consumatorului de Whirlpool România srl

  În completare la drepturile specificate mai sus, oferim consumatorului garanții suplimentare, după cum urmează:
 1. Certificatul de garanţie este valabil numai însoţit de factură şi chitanţa de cumpărare a produsului;
 2. Produsele cumpărate sunt insoțite de instrucțiuni de instalare şi utilizare care trebuie citite şi respectate în mod obligatonu înainte de instalarea şi utilizarea produsului. Aparatele ce funcţionează cu combustibili gazoşi sunt reglate din fabrică pentru gaz natural cu presiune de 20 mbar (GN, 20 mbar). Modificarea aparatelor pentru a funcționa cu gaz lichefiat (GPL, 30 mbar), se face de către firmele de service autorizate de către Whirlpool, contra cost. În cazul în care presiunea de alimentare cu gaz nu este cea menționată mai sus, pentru fiecare tip de gaz în parte, este necesară instalarea unui regulator de gaz, instalare ce se face de către firme autorizate de către distribuitorul de gaz. Acolo unde este cazul (plite sau cuptoare electrice incorporabile) conectarea la rețeaua electrică se face de către electricieni autorizați;
 3. Nu se acordă service gratuit şi nu se înlocuiesc produsele defectate în perioada de garanţie, în următoarele condiţii:
    - deteriorări şi defecţiuni datorate transportului necorespunzător efectuat de cumpărător;
    - defecțiuni provocate de cumpărător prin utilizarea şi operarea greşită a produsului, contrare recomandărilor din instrucțiunile însoțitoare;
    - intervenții asupra produsului efectuate în perioada de garanție de persoane neautorizate;
    - racordări electrice, la gaze şi apă efectuate de persoane neautorizate, precum şi nerespectarea instrucţiunitor privind voltajul electric, compoziția apei etc.;
    - utilizarea detergenţilor sau a substanţelor chimice necorespunzătoare;
    - utilizarea produsului în condiții ambientale (temperatură, umiditate...) contrare recomandărilor din instrucţiunile primite de cumpărător;
    - utilizarea produselor în alte scopuri decăt cele pentru care au fost concepute (utilizare casnică);
 4. Toate cheltuielile cu remedierea defecțiunilor apărute în perioada de garanţie se suportă de UNITATEA DE SERVICE mentionată în CERTIFICATUL DE GARANȚIE. De la această prevedere fac excepție produsele defectate în perioada de garanţie, în condiţiile prevăzute la punctul c;
 5. Produsele de folosință îndelungată defectate în termenul de garanţie legală de conformitate, atunci cănd nu pot fi reparate sau când durata cumulată de nefuncţionare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanţie legală de conformitate depăşeşte 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vănzător sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv. Termenul de garanţie curge de la data intrării bunului respectiv în posesia consumatorului, inclusiv pentru bunurile noi de folosinţă îndelungată, obţinute prin tragere la sorţi la tombole, căştigate la concursuri şi similare sau acordate cu reducere de preț ori gratuit de către operatorii economici;
 6. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în perioada de garanţie vor beneficia de un termen nou de garanţie, care curge de la data înlocuirii produsului.
  Nu se acordă garanţie:
 1. pieselor nefuncționale, pieselor casabile (geamuri, rafturi sticlă sau plastic etc). accesoriilor (mânere, butoane, garnituri, grătare, coşuri etc.), consumabile (filtre, becuri etc.). Piesele nefuncţionale sunt acelea a căror defectare nu impiedică utilizarea aparatului la parametrii funcționali declarați;
 2. deteriorări precum: coroziune (rugină, excepţie făcănd cuvele la maşinile de spălat vase), zgărieturi;
 3. introducerea în mod voit sau întămplător, în maşina de spălat a unui obiect ce poate cauza deteriorarea unor piese;

NOTĂ:
Această garanţie nu afectează drepturile legale ale consumatorului conform legilor aplicabile în Romănia: O.G. Nr. 21/92 republicată, Codul Consumatorului, Legea nr. 449/2003, OUG 174/2008, Ordonanta nr. 9/2016 etc.

politica de cookies | termeni de utilizare